عضله ادکتور مگنوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله گاستروکنمیوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله گراسیلیس
Gracilis muscle :

:عضله گراسیلیس

Origin: The body of the pubis, inferior rami of the pubis and rami of the ischium

مبدا: تنه پوبیس، شاخ تحتانی پوبیس و شاخ ایسکیوم

Insertion: Medial surface of superior end of the tibia, between the tendons of the sartorius and the semitendinosus

انتها: سطح داخلی انتهای فوقانی تیبیا، بین تاندون عضلات سارتوریوس و نیمه تاندونی

Innervation: Obturator nerve

عصب دهی:عصب ابتوراتور

Function: Adduction of the thigh at the hip, and flexion of the leg at the knee

عملکرد: نزدیک کردن ران در مفصل هیپ و خم کردن ساق در مفصل زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *