عضله گراسیلیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پلانتاریس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله گاستروکنمیوسGastrocnemius muscle :

:عضله گاستروکنمیوس

Origin:

Lateral head: Superior to lateral femoral condyle

Medial head: Medial femoral condyle

:مبدا

سرخارجی: بالای کوندیل خارجی فمور

سرداخلی :کوندیل داخلی فمور

Insertion: Calcaneal tendon, into mid-posterior calcaneus

انتها: تاندون کالکانئال، بخش میانی سطح خلفی کالکانئوس

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی:عصب تیبیال

Function: Plantar flexes foot and flexes knee

عملکرد: پلانتار فلکسیون پا و خم کردن زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *