عضله گاستروکنمیوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله سولئوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پلانتاریسPlantaris muscle :

:عضله پلانتاریس

Origin: Lateral supracondylar line of the femur above the lateral head of the gastrocnemius

مبدا: خط سوپراکوندیلار خارجی فمور بالای سرخارجی عضله گاستروکنمیوس

Insertion: Calcaneal tendon, with inserts onto posterior side of the calcaneus

انتها: تاندون کالکانئال، اتصال به سطح خلفی کالکانئوس

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Plantar flexes foot and flexes knee

عملکرد: پلانتار فلکسیون پا و خم کردن زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *