عضله پلانتاریس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پوپلیتئوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله سولئوس


Soleus muscle :

: عضله سولئوس

Origin: Soleal line of the tibia and proximal fibular area

مبدا:خط سولئال تیبیا و سطح پروگزیمال فیبولا

Insertion: Calcaneal tendon, with inserts onto posterior side of the calcaneus

انتها: تاندون کالکانئال، اتصال به سطح خلفی کالکانئوس

Innervation: Tibial Nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Plantar flexes the foot at the ankle joint

عملکرد: پلانتار فلکسیون پا در مفصل مچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *