عضله ابتوراتور خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ادداکتور برویس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ادکتورلونگوسAdductor longus muscle :

: عضله ادکتورلونگوس

Origin: Outer surface of body of pubis

مبدا: سطح خارجی تنه پوبیس

Insertion: Linea aspera in middle part of the femur

انتها: لینه آ آسپرا در بخش میانی فمور

Innervation: Obturator nerve

عصب دهی: عصب ابتوراتور

Function: Adduction of the thigh at the hip joint

عملکرد: نزدیک کردن ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *