عضله نیمه غشائی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ادکتورلونگوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ابتوراتور خارجی


Obturator externus muscle :

:عضله ابتوراتور خارجی

Origin: The membrane of the obturator foramen and adjacent bone

مبدا: غشا سوراخ ابتراتور و استخوان اطراف آن

Insertion: Posterior aspect of the greater trochanter and trochanteric fossa

انتها: سطح خلفی تروکانتر بزرگ و حفره تروکانتریک

Innervation: Obturator nerve

عصب دهی: عصب ابتوراتور

Function: Adduction and lateral rotation of the thigh at the hip joint

عملکرد: نزدیک کردن و چرخش به خارج ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *