عضله نیمه تاندونی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ابتوراتور خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله نیمه غشائی


Semimembranosus muscle :

: عضله نیمه غشائی

Origin: Ischial tuberosity

مبدا: برجستگی ایسکیال

Insertion: Medial tibial condyle

انتها: کوندیل داخلی تیبیا

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Flexion of the leg at the knee joint. Extension of thigh at the hip. Medially rotates the thigh at the hip joint and the leg at the knee joint

عملکرد: خم کردن ساق در مفصل زانو. بازکردن ران در مفصل هیپ. چرخش به داخل ران در مفصل هیپ و چرخش به داخل ساق در مفصل زانو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *