تالاموس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
رابط فورنیکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

ستون قدامی فورنیکس


Anterior columns of fornix :

The columns of the fornix arch downward in front of the interventricular foramina and behind the anterior commissure, and each descends through the grey matter in the lateral wall of the third ventricle to the base of the brain, where it ends in the mammillary bodies

:ستون قدامی فورنیکس

ستونهای فورنیکس از جلوی سوراخ بین بطنی و پشت رابط قدامی به پایین قوس می زنند و از طریق ماده خاکستری دیواره طرفی بطن سوم تا قاعده مغز نزول کرده و به اجسام پستانی خاتمه می یابند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *