شریان کاروتید داخلی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شریان مغزی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

شریان ارتباطی قدامی
Anterior communicating artery:
Arises from the anterior cerebral artery and acts as an anastomosis between the left and right anterior cerebral circulation

:شریان ارتباطی قدامی
از شریان مغزی قدامی منشا می گیرد و به عنوان آناستوموز بین گردش خون مغزی قدامی چپ و راست عمل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *