فانیکولوس خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فانیکولوس خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فانیکولوس قدامی


Anterior funiculus:
A longitudinal division on each side of the spinal cord that comprises white matter between the anterior median fissure and the ventral root

:فانیکولوس قدامی
بخشی طولی در هر سمت طناب نخاعی است که حاوی ماده سفید بین شکاف میانی قدامی و ریشه قدامی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *