شریان پانکراتیکودئودنال قدامی فوقانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان کولیک راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان پانکراتیکودئودنال قدامی تحتانی


Anterior inferior pancreaticoduodenal artery :
Branches off the superior mesenteric artery or from its first intestinal branch, opposite the upper border of the inferior part of the duodenum. As soon as it branches, it divides into anterior and posterior branches

:شریان پانکراتیکودئودنال قدامی تحتانی
از شریان مزانتریک فوقانی و یا از اولین شاخه ی روده ای آن، در سمت مقابل کناره ی فوقانی بخش تحتانی دوازدهه، منشأ می گیرد. این شریان بلافاصله پس از منشأ گرفتن به دو شاخه ی قدامی و خلفی تقسیم می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *