شریان طحالی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان پانکراتیکودئودنال قدامی تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان پانکراتیکودئودنال قدامی فوقانی


Anterior superior pancreaticoduodenal artery :
Branches off the gastroduodenal artery. It goes over the front of the pancreas and generally follows the loop of the duodenum. It has branches into both the pancreas and duodenum

:شریان پانکراتیکودئودنال قدامی فوقانی
از شریان گاسترودئودنال منشا می گیرد. این شریان از جلوی پانکراس عبور کرده و قوس دئودنوم را دنبال می کند. از این شریان شاخه هایی برای پانکراس و دئودنوم جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *