شریان پانکراتیکودئودنال قدامی تحتانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شریان ایلئوکولیک
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

شریان کولیک راست


Right colic artery :Arises either directly from the superior mesenteric artery or, more often, a common stem from the SMA that it shares with the ileocolic artery. After branching off the superior mesemteric artery, the right colic artery divides at the colon, forming a descending artery (which joins with the ileocolic artery) and an ascending artery (which joins with the middle colic artery)

شریان کولیک راست: این شریان یا به طور مستقیم ویا از طریق تنه ای مشترک با شریان ایلئوکولیک از شریان مزانتریک فوقانی جدا می شود. این شریان پس از جدا شدن از شریان مزانتریک فوقانی، یک شریانی نزولی (که به شریان ایلئوکولیک میپیوندد) و یک شریان صعودی (که به شریان کولیک میانی می پیوندد) می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *