بریدگی بینی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
قوس ابرویی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

خار بینی قدامی

خار بینی قدامی


Anterior nasal spine:
The nasal spine that is formed by the union of processes of the two maxillae and projects upward between the anterior nares

خار بینی قدامی:

خار بینی که توسط جوش خوردن زوائد دو ماگزیلا ایجاد شده و به سمت بالا بین سوراخ های بینی برجسته شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *