ساکروم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خار ایلیاک خلفی فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خار ایلیاک قدامی فوقانی
Anterior superior iliac spine (ASIS) :
Is a bony projection of the iliac bone and an important landmark of surface anatomy. It refers to the anterior extremity of the iliac crest of the pelvis

:خار ایلیاک قدامی فوقانی
یک برجستگی استخوانی روی استخوان ایلیوم و یک نشانه مهم آناتومی سطحی است. این برجستگی انتهای قدامی ستیغ ایلیاک را نشان می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *