خار ایلیاک قدامی فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
ایلیوم
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خار ایلیاک خلفی فوقانیPosterior superior iliac spine (PSIS) :
Is a bony projection at the posterior end of the iliac crest

:خار ایلیاک خلفی فوقانی
یک برجستگی استخوانی در انتهای خلفی ستیغ ایلیاک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *