غضروف میخی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غضروف شاخی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

غضروف هرمی

Arytenoid cartilage :
A pair of small pyramidal laryngeal cartilages that articulate with the lamina of the cricoid cartilage

:غضروف هرمی
غضروفی درحنجره که از یک لامینا و یک قوس تشکیل شده است و با شاخ تحتانی غضروف تیروئید مفصل می شودیک جفت غضروف هرمی شکل در حنجره که با لامینای غضروف کریکوئید مفصل می شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *