عضله پهن بینابینی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله نیمه تاندونی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دو سر رانی
Biceps femoris muscle :

: عضله دو سر رانی

Origin:

Long head: Ischial tuberosity

Short head: Outer border of the linea aspera

:مبدا

سردراز: برجستگی ایسکیال

سرکوتاه: لبه خارجی لینه آ آسپرا در سطح خلفی فمور

Insertion: Head of the fibula

انتها: سرفیبولا

Innervation:

Long head: Tibial nerve

Short head: Common proneal nerve

:عصب دهی

سردراز: عصب تیبیال

سرکوتاه: عصب پرونئال مشترک

Function: Main action is flexion at the knee. It also extends the thigh at the hip, and laterally rotates at the hip and knee

عملکرد: عملکرد اصلی خم کردن ساق در مفصل زانو است. این عضله همچنین ران را در مفصل هیپ می کند و چرخش به خارج در مفصل هیپ و زانو را انجام می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *