عضله پهن خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله دو سر رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن بینابینی


Vastus intermedius muscle :

:عضله پهن بینابینی

Origin: Anterior and lateral surfaces of upper part of the femoral shaft

مبدا: سطوح قدامی و خارجی قسمت فوقانی تنه فمور

Insertion: Patella via the patella tendon

انتها: کشکک زانو از طریق تاندون عضله چهار سر رانی

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Extends the knee joint and stabilizes the patella

عملکرد: باز کردن ساق در مفصل زانو و ثابت نگهداشتن کشکک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *