عضله پهن داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پهن بینابینی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن خارجیVastus lateralis muscle :

:عضله پهن خارجی

Origin: Greater trochanter, upper part of the intertrochanteric line, outer border of the gluteal tuberosity, the lateral lip of linea aspera

مبدا: تروکانتر بزرگ، بخش فوقانی خط اینترتروکانتریک ، کنار خارجی برجستگی گلوتئال، لبه خارجی لینه آ آسپرا

Insertion: Patella via the patella tendon

انتها: کشکک زانو از طریق تاندون عضله چهار سر رانی

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Extends the knee joint and stabilizes the patella

عملکرد: باز کردن ساق در مفصل زانو و ثابت نگهداشتن کشکک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *