عضله مستقیم رانی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پهن خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پهن داخلیVastus medialis muscle :

:عضله پهن داخلی

Origin: The intertrochanteric line, pectineal line, medial lip of the linea aspera and medial supracondylar line of the femur

مبدا: خط اینترتروکانتریک ، خط پکتینه آل، لبه داخلی لینه آ آسپرا و خط سوپرا کوندیلار داخلی فمور

Insertion: Patella via the patella tendon

انتها: کشکک زانو از طریق تاندون عضله چهار سر رانی

Innervation: Femoral nerve

عصب دهی: عصب رانی

Function: Extends the knee joint and stabilizes the patella

عملکرد: باز کردن ساق در مفصل زانو و ثابت نگهداشتن کشکک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *