عضله حلقوی دور چشم
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عضله بالاکشنده لب فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عضله بوکسیناتور

Buccinator muscle :

:عضله بوکسیناتور

Origin: Alveolar processes of the maxilla and mandible at the region of the 1st and 2nd molar teeth, and from the pterygomandibular raphe

مبدا: زوائد آلوئولار فک بالا و پایین در ناحیه ی دندان آسیای اول و دوم و از رافه پتریگومندیبولار

Insertion: Angle of the mouth with radiating into the fibers of the orbicularis oris muscle

انتها: زاویه دهان با شعاع به فیبر های عضله حلقوی دهان

Innervation: Buccal branch of the facial nerve (CN VII)

(CN VII) عصب دهی: شاخه بوکال عصب صورتی

Function: Pulls the angle of the mouth laterally, presses the cheeks to the teeth

عملکرد: زاویه دهان را به سمت خارج می برد، گونه ها را به دندان ها فشار می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *