۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب کوچک

Premolar teeth : Are transitional teeth located between the canine and molar teeth :دندان های آسیاب کوچک دندان های متغیری که که بین دندان های نیش […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های نیش

Canine teeth : Any of the four single-rooted teeth adapted for tearing food :دندان های نیش هر یک از چهار دندان تک ریشه ای که برای […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های پیشین

Incisor teeth: Are the front teeth present in most mammals :دندان های پیشین دندان های قدامی در بیشتر پستانداران
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

لوزه

Tonsil : Collections of lymphoid tissue :لوزه تجمعی از بافت لنفاوی
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

اوولا

Uvula : A conic projection from the posterior edge of the middle of the soft palate :اوولا یک برجستگی مخروطی در کنار خلفی خط وسط کام […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

زبان کوچک

Small tongue : A small fold of mucous membrane extending from the floor of the mouth to the midline of the underside of the tongue :زبان […]