۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی طولی تحتانی

Inferior longitudinal muscle : :عضله طولی تحتانی Origin: Apex of the tongue مبدا: نوک زبان Insertion: Root of the tongue انتها: ریشه زبان Innervation: Hypoglossal nerve […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله جنیوگلوسوس

Genioglossus muscle : :عضله جنیوگلوسوس Origin: Superior mental spine مبدا: خار های چانه ای فوقانی Insertion: Entire tongue mass and body of the hyoid bone انتها: […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله جنیوهیوئید

Geniohyoid muscle : :عضله جنیوهیوئید Origin: Inferior mental spine مبدا: خارهای چانه ای تحتانی Insertion: Anterior border of the hyoid body انتها: کنار قدامی استخوان هیوئید […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی مایلوهیوئید

Mylohyoid muscle : :عضله مایلوهیوئید Origin: Mylohyoid line مبدا: خط مایلوهیوئید Insertion: Mylohyoid raphe انتها: رافه ی مایلوهیوئید Innervation: Mylohyoid nerve عصب دهی: عصب مایلوهیوئید Function: […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی هیوگلوسوس

Hyoglossus muscle : :عضله هیوگلوسوس Origin: T entire length of the greater cornu and front of the body of the hyoid مبدا: تمام طول شاخ بزرگ […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب بزرگ

Molar teeth : Are large, flat teeth at the back of the mouth :دندان های آسیاب بزرگ دندان های بزرگ و پهن در عقب دهان