عضله ی هیوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضله جنیوهیوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی مایلوهیوئید
Mylohyoid muscle :

:عضله مایلوهیوئید

Origin: Mylohyoid line

مبدا: خط مایلوهیوئید

Insertion: Mylohyoid raphe

انتها: رافه ی مایلوهیوئید

Innervation: Mylohyoid nerve

عصب دهی: عصب مایلوهیوئید

Function: Depresses the mandible, raises the floor of the mouth during the beginning of deglutition (swallowing), and it elevates the hyoid bone

عملکرد: پایین آوردن فک پایین، بالا آوردن کف دهان هنگام شروع بلع و بالا آوردن استخوان هیوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *