عضله جنیوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
شیار انتهایی زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

عضله ی طولی تحتانی


Inferior longitudinal muscle :

:عضله طولی تحتانی

Origin: Apex of the tongue

مبدا: نوک زبان

Insertion: Root of the tongue

انتها: ریشه زبان

Innervation: Hypoglossal nerve

عصب دهی: عصب هیپوگلوسال

Function: Shortens the lower part of the tongue

عملکرد: قسمت پایینی زبان را کوتاه می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *