دندان های آسیاب کوچک
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
عضله ی هیوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

دندان های آسیاب بزرگ


Molar teeth :
Are large, flat teeth at the back of the mouth

:دندان های آسیاب بزرگ
دندان های بزرگ و پهن در عقب دهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *