۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عدسی

Lens : A transparent, biconvex structure in the eye that helps to refract light to be focused on the retina :عدسی یک ساختار محدب الطرفین شفاف […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

زجاجیه

Vitreous body : The clear gel that fills the space between the lens and the retina of the eyeball :زجاجیه ژل شفافی که فضای بین عدسی […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

خط دندانه دار

Ora serrata : The serrated junction between the retina and the ciliary body :خط دندانه دار اتصال دندانه ای شکل بین شبکیه و جسم مژگانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

ورید های پیچ خورده

Vorticose veins : The veins of the outer layer of the choroid of the eye :ورید های پیچ خورده وریدهای لایه خارجی مشیمیه چشم
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

جسم مژگانی

Ciliary body : The part of the eye that connects the iris to the choroid :جسم مژگانی قسمتی از چشم که عنبیه را به مشیمیه متصل […]
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

عنبیه

Iris : A flat, coloured, ring-shaped membrane behind the cornea of the eye :عنبیه غشای حلقوی، رنگی و پهنی که در پشت قرنیه قرار دارد