۱۳۹۹/۰۲/۲۶

پروستات

Prostate : Is a walnut-sized gland located between the bladder and the penis. The prostate secretes fluid that nourishes and protects sperm :پروستات غده ای به […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

کیسه ی بیضه

Scrotum : Is a fibromuscular cutaneous sac, located between the penis and anus : کیسه ی بیضه کیسه پوستی فیبروماسکولاری است که بین مقعد و آلت […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

اپیدیدیم

Epididymis : Is a tube that connects a testicle to a vas deferens in the male reproductive system : اپیدیدیم لوله ای است در دستگاه تولید […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

بیضه

Testis : Is the male reproductive gland that produces sperm and androgens :بیضه غده جنسی مردانه است که اسپرم و اندروژنها را تولید می کند
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس

Rectouterine pouch or pouch of Douglas : Extension of peritoneum between the posterior wall of uterus and the rectum in females. It is the most dependent […]
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

بن بست رحمی مثانه ای

Uterovesical pouch : A pouch formed by the peritoneum between the uterus and the bladder :بن بست رحمی مثانه ای بن بستی است که توسط صفاق […]