جسم زانویی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
ناودان میانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

پایک مغزی


cerebral peduncle:

Structures at the front of the midbrain which arise from the front of the pons and contain the large ascending (sensory) and descending (motor) nerve tracts

:پایک مغزی

ساختار هایی در جلوی مغز میانی هستند که از قدام پل مغزی شروع می شوند و از تعداد زیادی راه های عصبی صعودی(حسی) و نزولی(حرکتی) تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *