عضله بالاکشنده لب فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عصب زیر زبانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عصب کورداتیمپانی


Chorda tympani nerve :
Is a branch of the facial nerve that originates from the taste buds in the front of the tongue, runs through the middle ear, and carries taste messages to the brain

:عصب کورداتیمپانی
شاخه ای از عصب صورتی است که از جوانه های چشایی در قدام زبان منشا می گیرد، از گوش میانی عبور می کند و پیام های چشایی را به مغز منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *