عصب کورداتیمپانی
۱۳۹۸/۰۲/۰۲
عصب اکسسوری
۱۳۹۸/۰۲/۰۲

عصب زیر زبانی


Hypoglossal nerve:
Is the twelfth cranial nerve, and innervates all the extrinsic and intrinsic muscles of the tongue, except for the palatoglossus which is innervated by the vagus nerve

:عصب زیر زبانی
دوازدهمین عصب مغزی است و تمام عضلات داخلی و خارجی زبان را به جز پالاتوگلوس را که از عصب واگ عصب می گیرد را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *