ورید جوگولار قدامی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان کاروتید خارجی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

ورید صورتی مشترک


Common facial vein:
Formed by the joining of the facial vein and anterior branch of the retromandibular vein and empties into the internal jugular vein

:ورید صورتی مشترک
با اتصال ورید صورتی و شاخه قدامی ورید رترومندیبولار تشکیل می شود و به ورید جوگولار داخلی تخلیه می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *