عصب تیبیال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب پرونئال عمقی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب پرونئال مشترک
Common peroneal nerve:
Is the smaller and terminal branch of the sciatic nerve which is composed of the posterior divisions of L4, L5, S1, S2. It courses along the upper lateral side of the popliteal fossa, deep to biceps femoris and its tendon until it gets to the posterior part of the head of the fibula

:عصب پرونئال مشترک
شاخه کوچکتر و انتهایی عصب سیاتیک است که. از شاخه های چهارم و پنجم کمری و اول و دوم ساکرال تشکیل شده است. این عصب در طول کنار خارجی حفره پوپلییته آل، در عمق تاندون و عضله دو سر رانی حرکت می کند تا به خلف سر فیبولا برسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *