عصب سیاتیک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب پرونئال مشترک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب تیبیال
Tibial nerve:
Is a branch of the sciatic nerve, and arises at the apex of the popliteal fossa. It travels through the popliteal fossa, giving off branches to muscles in the superficial posterior compartment of the leg

:عصب تیبیال
شاخه ای از عصب سیاتیک است و درراس حفره پوپلیته آل ایجاد می شود. این عصب در حفره پوپلیته آل پایین می آید و عضلات سطحی قسمت خلفی ساق پا را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *