عصب پرونئال مشترک
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب پرونئال سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب پرونئال عمقیDeep peroneal nerve:
Is the nerve of the anterior compartment of the leg and the dorsum of the foot. It is one of the terminal branches of the common peroneal nerve

:عصب پرونئال عمقی
عصب قسمت قدامی ساق پا و سطح دورسال پا است و یکی از شاخه های انتهایی عصب پرونئال مشترک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *