عصب پرونئال عمقی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب کف پایی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب پرونئال سطحی
Superficial peroneal nerve:
Innervates the peroneus longus and peroneus brevis muscles and the skin over the antero-lateral aspect of the leg along with the greater part of the dorsum of the foot (with the exception of the first web space, which is innervated by the deep peroneal nerve)

:عصب پرونئال سطحی
عضلات پرونئوس لونگوس و برویس و پوست قدامی خارجی پا به همراه قسمت بیشتری از سطح دورسال پا (به استثنای اولین فضای بین انگشتی، که توسط عصب پرونئال عمقی عصب دهی می شود) را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *