عصب پرونئال سطحی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب کف پایی خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب کف پایی داخلی


Medial plantar nerve:
Is the larger one of the two terminal branches of the tibial nerve, it covers most of the sole of the foot and innervates multiple intrinsic muscles of foot

:عصب کف پایی داخلی
بزرگترین شاخه از دو شاخه انتهایی عصب تیبیال است، بیشتر کف پا و چندین عضله اینترینسیک کف پا را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *