عصب کف پایی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
عصب سورال
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

عصب کف پایی خارجی


Lateral plantar nerve :
Is a branch of the tibial nerve and supplies the skin of the fifth toe and lateral half of the fourth, as well as most of the deep muscles

:عصب کف پایی خارجی
شاخه ای از عصب تیبیال است و پوست انگشت پنجم، نیمه خارجی انگشت چهارم و همچنین بیشتر عضلات عمقی را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *