مفصل کوستوورتبرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
مفاصل کوستوکوندرال
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

مفصل کوستوترانسورس


Costotransverse joint :
Is the joint formed between the facet of the tubercle of the rib and the adjacent transverse process of a thoracic vertebra

:مفصل کوستوترانسورس
مفصلی است که مابین رویه ی مفصلی تکمه دنده و زائده ی عرضی مهره ی سینه ای مجاور تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *