رباط تیروهیوئید طرفی
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
غشای کریکوتیروئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

مفصل کریکوتیروئید


Cricothyroid joint :
The articulation between the inferior horn of the thyroid cartilage and the side of the cricoid cartilage

:مفصل کریکوتیروئید
مفصل بین شاخ تحتانی غضروف تیروئید و کناره ی غضروف کریکوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *