استخوان ناویکولار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استخوان های کانئیفورم
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوان کوبوئید


Cuboid bone:
Is one of the tarsus bones. This bone is cube-shaped and articulates with four bones of the foot: the calcaneus posteriorly, the lateral cuneiform medially, the fourth metatarsal anteromedially and the fifth metatarsal anterolaterally

:استخوان کوبوئید
یکی از استخوانهای تارسال است. این استخوان مکعبی شکل با چهار استخوان پا مفصل می شود: در خلف با کالکانئوس، در داخل با کانئیفورم خارجی، در قسمت قدامی داخلی با متاتارسال چهارم و در قسمت قدامی خارجی با متاتارسال پنجم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *