استخوان کالکانئوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استخوان کوبوئید
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

استخوان ناویکولار


Navicular bone:
Is located on the medial side of the foot, and articulates proximally with the talus, distally with the three cuneiform bones, and laterally with the cuboid

:استخوان ناویکولار
در قسمت داخلی پا قرار دارد و در انتهای پروگزیمال با تالوس، در انتهای دیستال با سه استخوان کانئیفورم و در خارج با استخوان کوبوئید مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *