تکمه گراسیلیس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
شکاف واسطه ای (بینابینی)
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

تکمه کونئاتوس


Cuneatus tubercle:

A swelling at the upper end of the cuneatus fasciculus that contains the nucleus cuneatus, which receives fibers from sensory nerves of the upper part of the body

:تکمه کونئاتوس

یک برآمدگی در انتهای فوقانی فاسیکولوس کونئاتوس است که حاوی هسته کونئاتوس می باشد و اعصاب حسی را از قسمت فوقانی بدن دریافت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *