عضله خندان
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله پایین آورنده ی لب پایین
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان
Depressor anguli oris muscle :

:عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان

Origin: Oblique line of the mandible

مبدا: خط مایل فک پایین

Insertion: Each angle of the mouth

انتها: گوشه دهان

Innervation: Marginal mandibular branch of facial nerve

عصب دهی: شاخه ی حاشیه ای فک پایین ازعصب صورتی

Function: Depresses angle of mouth

عملکرد: گوشه ی دهان را پایین می آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *