عضله پایین آورنده ی گوشه ی دهان
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله چانه ای
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله پایین آورنده ی لب پایین
Depressor labii inferior muscle :

:عضله پایین آورنده ی لب پایین

Origin: Oblique line of the mandible, between the symphysis and the mental foramen

مبدا: خط مایل فک پایین، بین سمفیز و سوراخ چانه ای

Insertion: Into the skin of the lower lip and blends with the orbicularis oris muscle

انتها: پوست لب تحتانی و با عضله حلقوی دهان مخلوط می شود

Innervation: Marginal mandibular branch of facial nerve

عصب دهی: شاخه ی حاشیه ای فک پایین ازعصب صورتی

Function: Depression of the lower lips

عملکرد: پایین آوردن لب پایین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *