عضله هرمی
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله بالابرنده ی گوشه ی دهان
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی پایین آورنده ی سپتوم بینی


Depressor septi muscle :

:عضله پایین آورنده ی سپتوم بینی

Origin: Incisive fossa of the maxilla

مبدا: حفره ی دندان پیشین فک بالا

Insertion: Nasal septum and back part of the alar part of nasalis muscle

انتها: سپتوم بینی و قسمت عقبی بخش پره ای عضله ی بینی

Innervation: Buccal branch of the facial nerve

عصب دهی: شاخه ی بوکال عصب صورتی

Function: Depression of nasal septum

عملکرد: پایین آوردن سپتوم بینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *