شاخه نزولی شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی

شریان رانی عمقی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱
شریان زانویی نزولی
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

شاخه نزولی شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی


Descending branch of lateral circumflex femoral artery:
Runs downward, behind the rectus femoris, upon the vastus lateralis, one long branch descends in the muscle as far as the knee, and anastomoses with the superior lateral genicular artery

:شاخه نزولی شریان سیرکومفلکس فمورال خارجی
این شریان از پشت رکتوس فموریس و روی واستوس لترالیس حرکت می کند، یکی از شاخه های بلند آن تا زانو پایین آمده و با شاخه زانویی خارجی فوقانی آناستوموز می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *