پریئوستئوم
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فضای ساب دورال
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

سخت شامهDura matter:
The tough fibrous membrane that envelops the brain and spinal cord external to the arachnoid and pia mater

:سخت شامه
غشای فیبروزی سخت که مغز و طناب نخاعی را در خارج عنکبوتیه و نرم شامه در برگرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *