عصب حنجره ای داخلی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
ریشه تحتانی قوس گردنی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب حنجره ای خارجی


External laryngeal nerve :
It forms from the division of the superior laryngeal nerve and innervates the cricothyroid muscles

:عصب حنجره ای خارجی
عصب حنجره ای خارجی: از تقسیم شدن عصب حنجره ای فوقانی تشکیل می شود و عضلات کریکوتیروئید را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *